Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska
2013-02-06

Nabór na stanowisko bibliotekarza

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

BIBLIOTEKARZA

 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz.

 

1.Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Filia w Jastrzębiu.

2.Określenie stanowiska: Bibliotekarz

3.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (mile widziane doświadczenie zawodowe związane z funkcjonowaniem biblioteki publicznej)

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych

Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki

 • kreatywność, silna motywacja do pracy

 • wysoka kultura osobista, komunikatywność

 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

 • edytorstwo komputerowe

 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki

 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

 • opracowywanie zbiorów

 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa

 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej

 • skontrum księgozbioru

 • dbałość o stan powierzonego mienia

 • sprawozdawczość

 • animacja czytelnika dorosłego

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku :

 • Wymiar czasu pracy - ½ etatu.

 • Miejsce pracy : Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce – Filia w Jastrzębiu.

 • Rodzaj pracy : praca biurowa z wykorzystaniem komputera, w systemie we wtorki i piątki - 8 godz. oraz co drugą środę - 8 godz.

5. W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

 • życiorys (CV)

 • kopie świadectw pracy

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce w nieprzekraczalnym terminie do 24.02.2020 r. (do godz. 15.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko bibliotekarza". 

 • Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

8. Uwagi końcowe:

 • Kandydaci spełniający według złożonych dokumentów wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

 • Wybór kandydata do zatrudnienia zostanie dokonany w oparciu o złożone dokumenty i rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez Dyrektora przy możliwym udziale Doradcy Bibliotecznego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy.

 • Wyłoniony kandydat przed zatrudnieniem zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku bibliotekarza.

 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 56 493 68 33.

                     

                                                                               Dyrektor Biblioteki

/ Ewa Myćka /

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP