Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
Wisława Szymborska

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.25
 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Myćka, katalog@ugbartniczka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 49 368 33. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej katalog@ugbartniczka.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce, ul. Łąkowa 1

Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest 1 wejście.

Punkty obsługi znajduje się na 1 pietrze i nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków z małymi dziećmi. Nie ma możliwości wjechania na piętro biblioteki.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Filia w Radoszkach

Filia znajduje się w Szkole Podstawowej w Radoszkach. Dla użytkowników Filii dostępne jest 1 wejście.

Punkty obsługi znajduje się na 1 pietrze i nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków z małymi dziećmi. Nie ma możliwości wjechania na piętro biblioteki.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie przy osiedlu, gdzie znajduje się biblioteka nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  1. Filia w Jastrzębiu

Filia znajduje się w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu. Dla użytkowników Filii dostępne jest 1 wejście.

Punkty obsługi znajduje się na 1 pietrze i nie jest dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków z małymi dziećmi. Nie ma możliwości wjechania na piętro biblioteki.

Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Na terenie przy osiedlu, gdzie znajduje się biblioteka nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Gmina Bartniczka
Mała książka wielki człowiek
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa
Ministerstwo kultury
BIP